ارز دیجیتال

۱۰۰ ارز برتر بازار کل بازار

بيشترين ارزش

شناسه نام قیمت تغییر ۱ ساعت (٪) تغییر ۲۴ ساعت (٪) دامیننس ارزش
درحال بارگذاری

مستعد رشد

نام قیمت شاخص رشد
درحال بارگذاری

حجم

بیشترین حجم ۲۴ ساعت

نام قیمت حجم ۲۴ ساعت
درحال بارگذاری

بیشترین حجم ۷ روز

نام قیمت حجم ۷ روز
درحال بارگذاری

بیشترین حجم ۳۰ روز

نام قیمت حجم ۳۰ روز
درحال بارگذاری

رشد

بیشترین رشد ۱ ساعت

نام قیمت رشد ۱ ساعت (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۲۴ ساعت

نام قیمت رشد ۲۴ ساعت (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۷ روز

نام قیمت رشد ۷ روز (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۳۰ روز

نام قیمت رشد ۳۰ روز (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۶۰ روز

نام قیمت رشد ۶۰ روز (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۹۰ روز

نام قیمت رشد ۹۰ روز (٪)
درحال بارگذاری

افت

بیشترین افت ۱ ساعت

نام قیمت افت ۱ ساعت (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۲۴ ساعت

نام قیمت افت ۲۴ ساعت (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۷ روز

نام قیمت افت ۷ روز (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۳۰ روز

نام قیمت افت ۳۰ روز (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۶۰ روز

نام قیمت افت ۶۰ روز (٪)
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۹۰ روز

نام قیمت افت ۹۰ روز (٪)
درحال بارگذاری