شاخص کل هم وزن: (%)

سهامداران نماد ' +LVal+'

بازگشت به صفحه ' +LVal+'

سهامدار سهم درصد 02/27 02/26 02/25 02/24 02/21 02/20 02/19 02/18 02/17 02/14 02/13 02/12 02/11 02/10 02/07 02/06 02/05 02/04