شاخص کل هم وزن: (%)

سهامداران نماد ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������