شاخص کل هم وزن: (%)

سهامداران نماد ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������