تابلوخوانی-جلسه دهم: معاملات کد به کد و حضور بازیگر در سهام

بنا به درخواست دوستان و اهمیت مفاهیم کد به کد و شناسایی معاملات کد به کد در بازار دوم و چهارم نسبت به ایجاد این فیلم اقدام کردیم. امید که مفید فایده باشد.

 
فیلتر این فیلم:  

(l18)[(l18).length-1]=='2' ||

(l18)[(l18).length-1]=='4'

آدرس کانال تلگرامی: @tablokhani_com