توابع فیلتر نویسی

فیلد   توضیح مثال
(l18) نماد (l18).indexOf("x")==0
     
    نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند
    (l18)[(l18).length-1]=='x'
     
    نمایش نمادهایی که حرف آخر آن x می باشد
(l30) نام (l30).indexOf("x")!=-1
     
    نمایش نمادهایی که نام آنها شامل x می باشد
(tno) تعداد معاملات (tno)>20
     
    نمایش نمادهایی که بیش از 20 بار معامله شده اند
(tvol) حجم معاملات (tvol)>(bvol)
     
    نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد
(tval) ارزش معاملات (tval)>10000000
     
    نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد
(py) قیمت دیروز (pyl)>(pmax)
     
    نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد
(pf) اولین قیمت (pf)>=(py)
     
    نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد
(pmin) کمترین قیمت (pmin)==(pl)
     
    نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها کمترین قیمت روز می باشد
(pmax) بیشترین قیمت (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2
     
    نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد
(pl) آخرین قیمت (pl)>=(pc)
     
    نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد
(plc) تغییر آخرین قیمت (plc)<=100
     
    نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند
(plp) درصد تغییر آخرین قیمت (plp)<=1.5
     
    نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند
(pc) قیمت پایانی (pl)>=(pc)
     
    نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد
(pcc) تغییر قیمت پایانی (pcc)<=100
     
    نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند
(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)<=1.5
     
    نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند
(eps) eps  
(pe) p/e  
(tmin) آستانه مجاز پایین  
(tmax) آستانه مجاز بالا  
(z) تعداد سهام  
(mv) ارزش بازار  
(pd1) قیمت خرید - سطر اول  
(zd1) تعداد خریدار - سطر اول  
(qd1) حجم خرید- سطر اول  
(po1) قیمت فروش - سطر اول  
(zo1) تعداد فروشنده - سطر اول  
(qo1) حجم فروش- سطر اول  
(pd2) قیمت خرید - سطر دوم  
(zd2) تعداد خریدار - سطر دوم  
(qd2) حجم خرید- سطر دوم  
(po2) قیمت فروش - سطر دوم  
(zo2) تعداد فروشنده - سطر دوم  
(qo2) حجم فروش- سطر دوم  
(pd3) قیمت خرید - سطر سوم  
(zd3) تعداد خریدار - سطر سوم  
(qd3) حجم خرید- سطر سوم  
(po3) قیمت فروش - سطر سوم  
(zo3) تعداد فروشنده - سطر سوم  
(qo3) حجم فروش- سطر سوم  
(bvol) حجم مبنا  
(cs) گروه صنعت  

 

فیلد توضیح مثال
[ih][n].PClosing قیمت پایانی در n روز قبل [ih][0].Pclosing>[ih][1].PClosing
     
    قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد.
[ih][n].PDrCotVal قیمت آخرین معامله در n روز قبل  
     
[ih][n].ZTotTran تعداد معاملات در n روز قبل  
     
[ih][n].QTotTran5J حجم معاملات در n روز قبل  
     
[ih][n].QTotCap ارزش معاملات در n روز قبل  
     
[ih][n].PriceMin کمترین قیمت در n روز قبل  
     
[ih][n].PriceMax بیشترین قیمت در n روز قبل  
     
     
[ih][n].PriceYesterday قیمت روز قبل در n روز قبل  
[ih][n].PriceFirst اولین قیمت در n روز قبل  

 

 

فیلد توضیح
(ct).Buy_CountI تعداد خریدار حقیقی
(ct).Buy_CountN تعداد خریدار حقوقی
(ct).Buy_I_Volume حجم خرید حقیقی
(ct).Buy_N_Volume حجم خرید حقوقی
(ct).Sell_CountI تعداد فروشنده حقیقی
(ct).Sell_CountN تعداد فروشنده حقوقی
(ct).Sell_I_Volume حجم فروش حقیقی
(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی

 

تابع توضیح
Math.abs(x) Returns the absolute value of x
Math.ceil(x) Returns x, rounded upwards to the nearest integer
Math.exp(x) Returns the value of E^x
Math.floor(x) Returns x, rounded downwards to the nearest integer
Math.log(x) Returns the natural logarithm (base E) of x
Math.max(x,y,z,...,n) Returns the number with the highest value
Math.min(x,y,z,...,n) Returns the number with the lowest value
Math.pow(x,y) Returns the value of x to the power of y
Math.round(x) Rounds x to the nearest integer
Math.sqrt(x) Returns the square root of x

 

 

عملگر توضیح
+ جمع
- تفریق
* ضرب
/ تقسیم
% باقیمانده تقسیم
&& و
|| یا
! نقیض
== مساوی
> بزرگتر
< کوچکتر
>= بزرگتر و مساوی
<= کوچکتر و مساوی
!=

مخالف

 

وضیح - فیلد
[is1] میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 
[is2] میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 
[is3] رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 
[is4] رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 
[is5] میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 
[is6] میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 
[is7] رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 
[is8] رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 
[is9] میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is10] میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is11] رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is12] رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is13] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا
[is14] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا
[is15] ارزش معاملات آخرین روز
[is16] حجم معاملات آخرین روز
[is17] دفعات معاملات در آخرین روز
[is18] تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is19] تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is20] درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is21] درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is22] رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is23] رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is24] روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته
[is25] روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته
[is26] تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is27] تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is28] درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is29] درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is30] رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is31] رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is32] روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is33] روزهای با معامله در 12 ماه گذشته
[is34] رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is35] رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته
[is36] ارزش شرکت در آخرین روز
[is37] رتبه ارزش شرکت در آخرین روز
[is38] تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is39] تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is40] درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is41] درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is42] رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is43] رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is44] تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is45] تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is46] درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is47] درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is48] رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is49] رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is50] میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته
[is51] میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته
[is52] رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته
[is53] رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته
[is54] میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته
[is55] میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته
[is56] رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته
[is57] رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته
[is58] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته
[is59] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته
[is60] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته
[is61] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته
[is62] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته
[is63] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته
[is64] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته
[is65] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته
[is66] میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته
[is67] میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته
[is68] رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته
[is69] رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته
[is70] میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته
[is71] میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته
[is72] رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته
[is73] رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته
[is74] میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته
[is75] میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته
[is76] رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته
[is77] رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته
[is78] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته
[is79] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته
[is80] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته
[is81] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته
[is82] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته
[is83] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته
[is84] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته
[is85] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته
[is86] میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته
[is87] میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته
[is88] رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته
[is89] رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته