تابلوخوانی-جلسه نوزدهم: ساخت دیده بان شخصی و منحصر به فرد در صفحه دیده بان بازار سرمایه

در این فیلم تلاش شده تا به گونه ای ساده ساخت دیده بان شخصی سهام در صفحه دیده بان بازار سرمایه آموزش داده شود. فرمول مثال این فیلم به شرح ذیل می باشد.

(l18).indexOf("ثنام")==0 ||

(l18).indexOf("دانا")==0 ||

(l18).indexOf("نيرو")==0 ||

(l18).indexOf("قهكمت")==0 ||

(l18).indexOf("واحصا")==0 ||

(l18).indexOf("ولتجار")==0 ||

(l18).indexOf("فلات")==0 ||

(l18).indexOf("خودرو")==0 ||

(l18).indexOf("اپرداز")==0