تعریف ورود نقدینگی در برنامه پایش توسط استاد حامد قاضی مرادی