امکان عمومی کردن فیلترها و استفاده از فیلتر سایرین

امکان عمومی کردن فیلترها و استفاده از فیلتر سایرین