شاخص کل هم وزن: (%)

دیده‌بان بازار پیشرفته

برای ایجاد دیده‌بان دلخواه وارد شوید

راهنمای فیلترنویسی
رابطه توضیح
(l18) نماد
(l30) نام سهم
(tno) تعداد معاملات
(tvol) حجم معاملات
(tval) ارزش معاملات
(py) قیمت دیروز
(pf) اولین قیمت
(pmin) کمترین قیمت
(pmax) بیشترین قیمت
(pl) آخرین قیمت
(plc) تغییر آخرین قیمت
(plp) درصد تغییر آخرین قیمت
(pc) قیمت پایانی
(pcc) تغییر قیمت پایانی
(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی
(tmin) آستانه مجاز پایین
(tmax) آستانه مجاز بالا
(pd1) قیمت خرید - سطر اول
(zd1) تعداد خریدار- سطر اول
(qd1) حجم خرید- سطر اول
(po1) قیمت فروش- سطر اول
(zo1) تعداد فروشنده - سطر اول
(qo1) حجم فروش- سطر اول
(pd2) قیمت خرید - سطر دوم
(zd2) تعداد خریدار- سطر دوم
(qd2) حجم خرید- سطر دوم
(po2) قیمت فروش- سطر دوم
(zo2) تعداد فروشنده - سطر دوم
(qo2) حجم فروش- سطر دوم
(pd3) قیمت خرید - سطر سوم
(zd3) تعداد خریدار- سطر سوم
(qd3) حجم خرید- سطر سوم
(po3) قیمت فروش- سطر سوم
(zo3) تعداد فروشنده - سطر سوم
(qo3) حجم فروش- سطر سوم
(bvol) حجم مبنا
(z) تعداد سهم
(mv) ارزش بازار
(cs) گروه صنعت
(eps) EPS
(pe) PE
(spe) PE گروه
(capval) سهام شناور
(nav) NAV
(inscode) inscode
(cfield0) cfield0
(cfield1) cfield1
(cfield2) cfield2
(cfield3) cfield3
(cfield4) cfield4
(cfield5) cfield5
(cfield6) cfield6
(cfield7) cfield7
(cfield8) cfield8
(cfield9) cfield9
[ih][n].PClosing قیمت پایانی در n روز قبل
[ih][n].PDrCotVal قیمت آخرین معامله در n روز قبل
[ih][n].ZTotTran تعداد معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotTran5J حجم معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotCap ارزش معاملات در n روز قبل
[ih][n].PriceMin کمترین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceMax بیشترین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceYesterday قیمت روز قبل در n روز قبل
[ih][n].PriceFirst اولین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceChange تغییر قیمت در n روز قبل
(ct).Buy_CountI تعداد خریدار حقیقی
(ct).Buy_CountN تعداد خریدار حقوقی
(ct).Buy_I_Volume حجم خرید حقیقی
(ct).Buy_N_Volume حجم خرید حقوقی
(ct).Sell_CountI تعداد فروشنده حقیقی
(ct).Sell_CountN تعداد فروشنده حقوقی
(ct).Sell_I_Volume حجم فروش حقیقی
(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی
[ic][n].Buy_CountI تعداد خریدار حقیقی در n روز قبل
[ic][n].Buy_CountN تعداد خریدار حقوقی در n روز قبل
[ic][n].Buy_I_Volume حجم خرید حقیقی در n روز قبل
[ic][n].Buy_N_Volume حجم خرید حقوقی در n روز قبل
[ic][n].Sell_CountI تعداد فروشنده حقیقی در n روز قبل
[ic][n].Sell_CountN تعداد فروشنده حقوقی در n روز قبل
[ic][n].Sell_I_Volume حجم فروش حقیقی در n روز قبل
[ic][n].Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی در n روز قبل
(gfield0) فیلد گلوبال 0
(gfield1) فیلد گلوبال 1
(gfield2) فیلد گلوبال 2
(gfield3) فیلد گلوبال 3
(gfield4) فیلد گلوبال 4
(gfield5) فیلد گلوبال 5
(gfield6) فیلد گلوبال 6
(gfield7) فیلد گلوبال 7
(gfield8) فیلد گلوبال 8
(gfield9) فیلد گلوبال 9
(gfield0_title) متن سرستون فیلد گلوبال 0
(gfield1_title) متن سرستون فیلد گلوبال 1
(gfield2_title) متن سرستون فیلد گلوبال 2
(gfield3_title) متن سرستون فیلد گلوبال 3
(gfield4_title) متن سرستون فیلد گلوبال 4
(gfield5_title) متن سرستون فیلد گلوبال 5
(gfield6_title) متن سرستون فیلد گلوبال 6
(gfield7_title) متن سرستون فیلد گلوبال 7
(gfield8_title) متن سرستون فیلد گلوبال 8
(gfield9_title) متن سرستون فیلد گلوبال 9
[kk][n].PDrCotVal آخرین مقدار شاخص کل در n روز قبل
[hh][n].PDrCotVal آخرین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل
[kk][n].PriceFirst اولین مقدار شاخص کل در n روز قبل
[hh][n].PriceFirst اولین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل
[kk][n].PriceMax بیشترین مقدار شاخص کل در n روز قبل
[hh][n].PriceMax بیشترین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل
[kk][n].PriceMin کمترین مقدار شاخص کل در n روز قبل
[hh][n].PriceMin کمترین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل

به اشتراک گذاری فیلتر